Jesteś tutaj

Dyrekcja Instytutu

Dyrektor Instytutu
dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spano
dyżury: wt. 13.00-14.00
e-mail: l.niesiolowski@uw.edu.pl
 
Zastępca Dyrektora ds. ogólnych
dr hab. Aleksander Wolicki
dyżury: wt. 12.00-13.00, czw. 12.00-13.00, pokój nr 9, III piętro
e-mail: awolicki@uw.edu.pl

Kompetencje:
- nadzór nad działalnością administracyjną, inwestycyjną oraz remontową Instytutu;
- koordynacja działalności wydawniczej oraz organizacji konferencji naukowych w Instytucie;
- zarządzanie funduszami pozabudżetowymi Instytutu;
- dbanie o funkcjonowanie pionu administracyjnego oraz technicznego Instytutu;
- wspieranie badań naukowych;
- nadzór nad funkcjonowaniem Biblioteki Instytutu;
- zastępowanie Dyrektora we wszystkich sprawach bieżących;
- zarządzanie pomieszczeniami Instytutu;

 
http://ihuw.pl/sites/ihuw.pl/files/cropped_files/paszport_foto_25_2_0_0.png Zastępca Dyrektora ds. studenckich
dr hab. Marek Pawełczak
dyżury: wt. 12.00-13.00, pokój nr 3, III piętro
e-mail: m.pawelczak@uw.edu.pl

Kompetencje: 
- podejmowanie wszelkich decyzji związanych z tokiem studiów stacjonarnych i studiów wieczorowych;
- organizacja obsady zajęć dydaktycznych, określania liczby grup zajęciowych oraz podejmowanie innych decyzji związanych z procesem dydaktycznym studiów prowadzonych w Instytucie;
- koordynacja procesu hospitacji zajęć dydaktycznych oraz oceny pracowników naukowych i doktorantów w zakresie dydaktyki;
- koordynacja prac związanych z przeprowadzaniem zmian programowych w studiach prowadzonych w Instytucie;
- sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu USOS;
- dbanie o zachowanie wysokiej jakości dydaktyki w Instytucie;
- nadzór nad pracami Komisji Rekrutacyjnej Instytutu oraz Komisji Stypendialnej;
- kontakty z kołami naukowymi działającymi w Instytucie oraz samorządem studenckim;
- współpraca z komisją dydaktyczna Rady Naukowej Instytutu;
- koordynacja działań reklamujących studia w Instytucie, w tym profil Instytutu na Facebook’u;
- kontakty z absolwentami Instytutu;

 
Kierownik Studiów Zaocznych i Podyplomowych
Pełnomocnik Dyrektora ds. Rekrutacji
dr hab. Aneta Pieniądz
dyżury: pt. 10.00-11.15; sob. 12.30-13.30 (w dni zjazdów studiów zaocznych licencjackich); sob. 10.00-11.00 (w dni zjazdów studiów zaocznych magisterskich i studiów podyplomowych)
e-mail: aneta.pieniadz@uw.edu.pl

Kompetencje:
- podejmowanie wszelkich decyzji związanych z tokiem studiów zaocznych i podyplomowych;
- organizacja obsady zajęć dydaktycznych, określania liczby grup zajęciowych oraz podejmowanie innych decyzji związanych z procesem dydaktycznym na studiach zaocznych i podyplomowych w Instytucie;
- podejmowanie działań związanych ze zmianami programów studiów podyplomowych i zaocznych;
- podejmowanie i koordynacja działań związanych z poszerzaniem oferty zajęć niestacjonarnych w Instytucie;
- nadzór nad rekrutacją na studia stacjonarne, zaoczne i podyplomowe;
- działalność reklamowa studiów podyplomowych Instytutu;
- zarządzanie stroną internetową Instytutu;

 
Pełnomocnik Dyrektora ds. kontaktów zagranicznych i popularyzacji nauki
dr Dobrochna Kałwa
dyżury: wt. 13.30-15.00
e-mail: d.kalwa@uw.edu.pl

Kompetencje:
- koordynacja współpracy z partnerami zagranicznymi Instytutu;
- koordynacja działań popularnonaukowych organizowanych przez Instytut;
- koordynacja zajęć dydaktycznych prowadzonych w Instytucie w językach obcych;
- przygotowywanie Newslettera Instytutu;
- działania promujące Instytut;
 

 
Pełnomocnik Dyrektora ds. informatyzacji i projektów cyfrowych
Dominik Purchała
e-mail: d.purchala@uw.edu.pl

Kompetencje: 
- koordynacja projektów cyfrowych,
- nadzór nad infrastrukturą sieciową i sprzętową Instytutu,
- koordynacja zakupów oprogramowania i sprzętu komputerowego,
- konsultacja IT przy pisaniu grantów i wniosków o dofinansowanie projektów badawczych oraz pomoc w ich realizacji;

 
jcrop-preview Sekretarz Dyrekcji
dr Katarzyna Wagner
dyżury: wt. 13.00-14.00
e-mail: sekretarz.ih@uw.edu.pl

Kompetencje:
- sporządzanie protokołów z posiedzeń dyrekcji Instytutu;
- wspieranie zastępcę dyrektora ds. studenckich w procesie obsady zajęć dydaktycznych;
- sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności naukowej Instytutu;
- wykonywanie innych bieżących zadań związanych z funkcjonowaniem Instytutu;

 
Koordynator ds. Mobilności (w tym program LLP Erasmus)
dr Igor Chabrowski (sprawy studenckie)
dyżur:
e-mail: i.chabrowski@uw.edu.pl

Kompetencje:
- prowadzenie procesu rekrutacji studentów na stypendia Erasmus;
- wsparcie studentów obcokrajowców podejmujących studia w Instytucie;