Jesteś tutaj

ERASMUS+ w Instytucie Historycznym UW 2017/2018

Nowy program Unii Europejskiej Erasmus+ pozwala każdemu ze studentów wykorzystać do 12 miesięcy stypendium na zagraniczne studia częściowe podczas każdego ze stopni studiów - oznacza to, że student studiów magisterskich, który korzystał już z programu Erasmus podczas studiów licencjackich, po wstąpieniu na studia magisterskie ma prawo do kolejnych 12 miesięcy zagranicznych studiów częściowych Erasmus ze stypendium. Podobnie odbywanie dwóch semestrów zagranicznych studiów częściowych Erasmus podczas studiów magisterskich nie stanowi żadnej przeszkody, aby na studiach doktoranckich ponownie wyjechać na Erasmusa.
 
OGÓLNE ZASADY KWALIFIKACJI NA STYPENDIA ERASMUS+ na rok 2017/2018 znajdują się na stronie BWZ: http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-programu oraz w linku do pobrania na dole strony.
 
ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM PROREKTORA UW O STYPENDIA ERASMUS MOGĄ SIĘ UBIEGAĆ STUDENCI:

 1. II i III roku studiów licencjackich (I stopnia)
 2. I roku studiów magisterskich (II stopnia)
 3. I, II i III roku studiów doktoranckich (III stopnia).

UWAGA! Studenci III roku studiów licencjackich mogą zostać zakwalifikowani na stypendium Erasmus, lecz przed wyjazdem muszą dostarczyć do BWZ zaświadczenie, że zostali przyjęci na studia II stopnia. Brak takiego zaświadczenia spowoduje wykreślenie z listy studentów zakwalifikowanych na wyjazd. Zaleca się również, aby studenci w takich przypadkach aplikowali o wyjazd w semestrze letnim. Stypendium może zostać przyznane studentowi tylko od daty decyzji o przyjęciu na studia kolejnego stopnia.
UWAGA! Studenci I roku studiów licencjackich oraz studenci ostatniego roku studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich NIE MOGĄ uczestniczyć w kwalifikacji.
 
KWALIFIKACJA NA ROK 2017/2018 W INSTYTUCIE HISTORYCZNYM: WYMAGANE DOKUMENTY
 
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYWA 17.02 2017 (prosze pamiętać, że budynek Instytutu w czasie ferii zimowych będzie otwarty krócej, a w niektóre dni może być zamknięty).
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w pierwszym tygodniu po przerwie międzysemestralnej. Informacje o terminach rozmów zostaną umieszczone na stronie ogłoszeń IHUW. Indywidulane powiadomienia nie będą rozsyłane kandydatom.
Dokumenty proszę skłądać w przegródce dr Elżbiety Szabat w szatni IH.

Wniosek o zakwalifikowanie na zagraniczne studia częściowe Erasmus+ powinien zostać złożony w jasnej papierowej teczce, PODPISANEJ i ZAWIERAJĄCEJ na okładce W CZYTELNY SPOSÓB:

 1. imię i nazwisko
 2. PESEL
 3. telefon (działający), adres do korespondencji
 4. listę uniwersytetów, do których Państwo aplikujecie (max. 3-4)

 
WNIOSEK POWINIEN ZAWIERAĆ: 
1. podanie skierowane do dyrektora IH
2. list motywacyjny z uzasadnieniem wyboru ośrodka akademickiego
3. życiorys w formie c.v., zawierający dokładne dane osobowe (data i miejsce urodzenia, adres, telefon, adres e-mail, rok studiów, nr albumu) oraz zainteresowania i ewentualne osiągnięcia naukowe
4. opinia wystawiona przez: prowadzącego seminarium magisterskie (dotyczy studentów III roku studiów licencjackich i I roku studiów magisterskich), pracownika naukowego UW, na którego zajęcia uczęszczała dana osoba (dotyczy studentów II roku studiów licencjackich) lub promotora pracy doktorskiej (dotyczy doktorantów)
5. wydruk z USOS potwierdzający dotychczasowy przebieg studiów wraz z wyliczoną średnią ocen za ostatni ukończony rok studiów.
6. podpisane przez kandydata oświadczenie określające jego kompetencje językowe Opcjonalnie: dokumenty potwierdzające znajomość języka kraju wyjazdu (zdany egzamin końcowy na UW, certyfikaty językowe: Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE), Cambridge Certificate in Advanced English (CAE), Diplôme Approfondi de la Langue Française (DALF), Diplôme d’Études en Langue Française (DELF), OBERSTUFE lub MITTELSTUFE itp.). Komisja uznaje także inne certyfikaty potwierdzające np. znajomość języka hiszpańskiego, duńskiego czy litewskiego
7.  podpisane przez kandydata oświadczenie poświadczające dotychczas wykonane stypendia w ramach programu Erasmus

 • UWAGA: W korespondencji z kandydatami na stypendia Erasmus+ Koordynator Mobilności będzie się posługiwał (w razie konieczności) adresem studenta widocznym w USOS.
 • niezłożenie dokumentów aplikacyjnych w terminie ogłoszonym przez Koordynatora Mobilności na stronie internetowej Instytutu Historycznego oznacza nieodwołalną eliminację z postepowania kwalifikacyjnego
 • NIEOBECNOŚĆ NA ROZMOWIE KWALIFIKACYJNEJ OZNACZA NIEODWOŁALNĄ ELIMINACJĘ Z POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
 • Rozmowy kwalifikacyjne nie będą przeprowadzane na odległość za pomocą narzędzi internetowych (skype itp.)

Szczegóły dotyczące kwalifikacji:
ZASADY KWALIFIKACJI W IH UW NA STUDIA CZĘŚCIOWE ERASMUS+ 2017/2018
Ostatecznej kwalifikacji studentów na podstawie dostarczonych dokumentów oraz na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej dokonuje Komisja powołana przez Dziekana Wydziału Historycznego. Podstawowymi kryteriami są:

 1. średnia ocen (co najmniej 3,49 za ostatni ukończony rok akademicki),
 2. brak warunkowych zaliczeń,
 3. znajomość właściwego języka obcego oraz poziom jego znajomości (zgodnie z umową międzyinstytucjonalną Erasmus+),
 4. podanie motywacyjne wskazujące na zasadność wyboru danego ośrodka zagranicznego (związek z zainteresowaniami, tematem pracy magisterskiej itp.)

 
Osoba niezakwalifikowana ma prawo odwołania się od decyzji komisji do Dziekana d/s studenckich Wydziału Historycznego UW.
 
 
 
WYSOKOŚĆ STYPENDIUM
Zgodnie z zasadami programu Erasmus+, przyznane stypendium nie pokrywa całości kosztów pobytu studenta zagranicą, lecz ma wyrównać różnice kosztów utrzymania między krajem ojczystym a krajem pobytu.
500 euro – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy;
450 euro – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja;
350 euro – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia - była Republika Jugosławii, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry.
 
UWAGA!: Przy kwalifikacji na wyjazdy roczne stypendium Erasmus może być przyznane jedynie na 5 miesięcy. Okres finansowania (tj. wypłaty stypendium) jest uzależniony od funduszy przyznanych Uniwersytetowi przez FRSE. Zgodnie z zaleceniami Narodowej Agencji preferowane będą wyjazdy trwające jeden semestr w celu wyeliminowania przypadków, w których okres mobilności jest dłuższy niż okres finansowania.
UWAGA!: Studentowi, który posiadał prawo do stypendium socjalnego do 10 marca 2017 r. oraz złożył oświadczenie o pobieraniu tego stypendium w systemie USOSweb będzie przyznany dodatkowo dodatek socjalny Erasmus w wysokości 200 euro miesięcznie na zasadach określonych przez FRSE, pod warunkiem posiadania przez UW wystarczających środków. Studentom, którzy nie korzystali w roku akademickim 2016/17 ze stypendium i  dodatku socjalnego Erasmus, podstawowe stypendium oraz dodatek socjalny Erasmus będzie wypłacane w złotówkach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) po kursie ustalonym przez FRSE.
UWAGA!: W okresie pobierania stypendium Erasmus student nie może pobierać innego stypendium finansowanego z funduszy Unii Europejskiej. O stypendium pobieranym z innych źródeł (np. stypendium rządu RP) student niezwłocznie powiadomi Biuro Współpracy z Zagranicą (BWZ) UW na piśmie. O zachowaniu prawa do tego typu stypendium decyduje instytucja je przyznająca.
UWAGA!: Kandydatom zakwalifikowanym na wyjazd będzie przyznane stypendium Erasmus, o ile Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) przyzna UW wystarczające środki.
W przypadku przyznania przez FRSE niewystarczających funduszy, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia określi dodatkowe kryteria dot. okresu wypłaty stypendium.
 
 
OFERTA MIEJSC STYPENDIALNYCH
(UMOWY INSTYTUTU HISTORYCZNEGO)

Wszystkie niżej wymienione umowy, z wyjątkiem umowy z University College London, są ważne do 30 września 2021 r.
UWAGA: Każdego studenta obowiązuje wykonanie 30 ECTS w ciągu semestru zagranicznych studiów częściowych.
DOKTORANCI SĄ ZOBOWIĄZANI DO WYKONANIA JEDYNIE 15 ECTS W CIĄGU SEMESTRU ZAGRANICZNYCH STUDIÓW CZĘŚCIOWYCH.
 
AUSTRIA

 • Uniwersytet Wiedeński – 1 osoba na 5 miesięcy, dotyczy studentów studiów I i II stopnia (licencjackich i magisterskich) oraz doktorantów. Rekomendowany poziom CERTYFIKOWANEJ KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ (język niemiecki lub język angielski) – B2.  

 
BELGIA

 • Uniwersytet w Gandawie (Gent) – 1 osoba na 5 miesięcy, dotyczy studentów studiów I i II stopnia (licencjackich i magisterskich) oraz doktorantów. Rekomendowany poziom CERTYFIKOWANEJ KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ (język angielski lub język niderlandzki) – B2Broszura informacyjna Wydziału Sztuk Wyzwolonych (Humanistycznego) do pobrania znajduje się POD NINIEJSZYM OGŁOSZENIEM.
 • Katolicki Uniwersytet w Lowanium (Leuven) 
 1. Wydział Humanistyczny (Letteren) – 2 osoby po 6 miesięcy, dotyczy studentów studiów I i II stopnia (licencjackich i magisterskich) oraz doktorantów. Studia są możliwe w językach: angielskim, niderlandzkim, francuskim, włoskim, hiszpańskim i niemieckim. Rekomendowane języki to angielski lub francuski. Rekomendowany poziom CERTYFIKOWANEJ KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ – B2.  
 2. Wydział Humanistyczny (Faculteit Godgeleerdheid) – 2 osoby po 5 miesięcy, dotyczy studentów studiów I i II stopnia (licencjackich i magisterskich) oraz doktorantów. Studia są możliwe w językach: angielskim, niderlandzkim, francuskim, włoskim, hiszpańskim i niemieckim. Rekomendowane języki to angielski lub francuski. Rekomendowany poziom CERTYFIKOWANEJ KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ – B1.  

 CHORWACJA

 • Uniwersytet w Zadarze – 2 osoby po 5 miesięcy, dotyczy studentów studiów I i II stopnia (licencjackich i magisterskich) oraz doktorantów. Studia są możliwe w języku angielskim lub chorwackim. Rekomendowany poziom CERTYFIKOWANEJ KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ (język angielski lub chorwacki) – B2.

CZECHY

 • Uniwersytet Karola w Pradze, Wydział Nauk Społecznych – 2 osoby po 6 miesięcy, dotyczy studentów studiów I i II stopnia (licencjackich i magisterskich) oraz doktorantów. Studia są możliwe w języku angielskim lub czeskim. Uniwersytet Karola organizuje przed rozpoczęciem każdego z semestrów przeznaczone dla studentów zagranicznych kursy języka czeskiego. Rekomendowany poziom CERTYFIKOWANEJ KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ (język angielski) – B2.
 • Uniwersytet w Morawskiej Ostrawie (Ostrava) – umowa w roku akademickim 2014/2015 dotyczy mobilności studenckiej z Ostravy do IH UW oraz mobilności kadry naukowo-dydaktycznej.

 
DANIA

 • Uniwersytet w Kopenhadze – 2 osoby po 5 miesięcy, dotyczy studentów studiów I i II stopnia (licencjackich i magisterskich) oraz doktorantów. Rekomendowany poziom CERTYFIKOWANEJ KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ (język angielski lub język duński) – B2.
 • Uniwersytet w Roskilde – umowa dotyczy mobilności studenckiej z Roskilde do IH UW oraz mobilności kadry naukowo-dydaktycznej.

 
FRANCJA

 • Université Paris I-Panthéon-Sorbonne – 1 osoba na 6 miesięcy, dotyczy studentów studiów I i II stopnia (licencjackich i magisterskich) oraz doktorantów. Rekomendowany poziom CERTYFIKOWANEJ KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ (język francuski) – B2.  
 • École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paryż) – 1 osoba na 6 miesięcy, dotyczy studentów studiów II stopnia (magisterskich) oraz doktorantów. Rekomendowany poziom CERTYFIKOWANEJ KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ (język francuski) – B1/B2.  
 • Université de Poitiers – Centre d’Études Supérieures de Civilisation Médiévale – 2 osoby po 5 miesięcy, dotyczy studentów studiów I i II stopnia (licencjackich i magisterskich) oraz doktorantów. Rekomendowany poziom CERTYFIKOWANEJ KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ (język francuski) – B2. Umowa wspólna z Instytutem Historii Sztuki i Instytutem Archeologii. Pierwszeństwo mają studenci studiów II stopnia (magisterskich) oraz doktoranci specjalizujący się w historii średniowiecznej.
 • Université Lumière-Lyon II – 3 osoby po 6 miesięcy, dotyczy studentów studiów I i II stopnia (licencjackich i magisterskich) oraz doktorantów. Rekomendowany poziom CERTYFIKOWANEJ KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ (język francuski) – B1. Pierwszeństwo mają studenci Europejskiego Toku Studiów Magisterskich HISTARMED. Umowa wspólna z Instytutem Archeologii.
 • Université de Montpellier III – Paul Valéry – 1 osoba na 10 miesięcy, dotyczy studentów studiów I i II stopnia (licencjackich i magisterskich) oraz doktorantów. Rekomendowany poziom CERTYFIKOWANEJ KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ (język francuski) – B1.  
 • Université de Nantes, UFR Histoire, Histoire de l’Art et Archéologie – 2 osoby po 6 miesięcy, dotyczy studentów studiów I i II stopnia (licencjackich i magisterskich) oraz doktorantów. Rekomendowany poziom CERTYFIKOWANEJ KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ (język francuski) – B2. Umowa wspólna z Instytutem Historii Sztuki i Instytutem Archeologii.
 • Université d’Angers – umowa dotyczy mobilności studenckiej z Angers do IH UW oraz mobilności kadry naukowo-dydaktycznej.

 
HISZPANIA

 • Uniwersytet w Burgos – 3 osoby po 5 miesięcy, dotyczy studentów studiów I i II stopnia (licencjackich i magisterskich) oraz doktorantów. Rekomendowany poziom CERTYFIKOWANEJ KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ (język hiszpański lub angielski) – B1. Uniwersytet w Burgos oferuje także pewną liczbę kursów w języku angielskim, nie gwarantuje jednak możliwości uzyskania 30ECTS za kursy w tym języku. Umowa wspólna z Instytutem Historii Sztuki
 • Uniwersytet w Walencji – 1 osoba na 5 miesięcy, dotyczy studentów studiów I stopnia (licencjackich). Rekomendowany poziom CERTYFIKOWANEJ KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ (język hiszpański) – B2.

HOLANDIA

 • Uniwersytet w Utrechcie – 1 osoba na 6 miesięcy, dotyczy studentów studiów I i II stopnia (licencjackich i magisterskich) oraz doktorantów. Rekomendowany poziom CERTYFIKOWANEJ KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ: język niderlandzki B1, język angielski B2). 

LITWA

 • Uniwersytet Wileński – 2 osoby po 5 miesięcy, dotyczy studentów studiów I i II stopnia (licencjackich i magisterskich) oraz doktorantów. Rekomendowany poziom CERTYFIKOWANEJ KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ (język angielski) – B1.
 • Uniwersytet Witolda Wielkiego Kownie – 1 osoba na 10 miesięcy, dotyczy studentów studiów I i II stopnia (licencjackich i magisterskich) oraz doktorantów. Rekomendowany poziom CERTYFIKOWANEJ KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ (język angielski) – B1/B2.

 
NIEMCY

 • Freie Universität Berlin – 2 osoby po 5 miesięcy, dotyczy studentów studiów I i II stopnia (licencjackich i magisterskich) oraz doktorantów. Rekomendowany poziom CERTYFIKOWANEJ KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ (język niemiecki) – B1. Freie Universität Berlin oferuje także pewną liczbę kursów w języku angielskim, nie gwarantuje jednak możliwości uzyskania 30ECTS za kursy w tym języku.
 • Humboldt Universität zu Berlin – 2 osoby po 5 miesięcy, dotyczy studentów studiów I i II stopnia (licencjackich i magisterskich) oraz doktorantów. Rekomendowany poziom CERTYFIKOWANEJ KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ (język niemiecki) – B2.
 • Albert Ludwigs Universität Freiburg (Freiburg-im-Breisgau) – 1 osoba na 6 miesięcy, dotyczy studentów studiów I i II stopnia (licencjackich i magisterskich) oraz doktorantów. Rekomendowany poziom CERTYFIKOWANEJ KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ (język niemiecki lub angielski) – B1.
 • Universität Konstanz (Konstancja) – 2 osoby po 6 miesięcy, dotyczy studentów studiów I i II stopnia (licencjackich i magisterskich) oraz doktorantów. Rekomendowany poziom CERTYFIKOWANEJ KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ (język niemiecki lub angielski) – B1.
 • Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn – 2 studenci studiów magisterskich (II stopnia) po 5 miesięcy oraz 1 doktorant na 5 miesięcy. Rekomendowany poziom CERTYFIKOWANEJ KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ (język niemiecki lub angielski) – B1.
 • Georg-August Universität Göttingen (Getynga) – 2 osoby po 5 miesięcy (studenci studiów licencjackich, magisterskich i doktoranci). Rekomendowany poziom CERTYFIKOWANEJ KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ (język niemiecki) – B1.
 • Universität Bremen (Brema) – 1 osoba na 6 miesięcy, dotyczy studentów studiów I i II stopnia (licencjackich i magisterskich) oraz doktorantów. Rekomendowany poziom CERTYFIKOWANEJ KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ (język niemiecki lub angielski) – B2.
 • Katholische Universität Eichstaett-Ingolstadt oraz Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) – umowa dotyczy mobilności studenckiej z Eichstaett-Ingolstadt / Frankfurtu nad Odrą do IH UW oraz mobilności kadry naukowo-dydaktycznej.

 
PORTUGALIA

 • Uniwersytet w Lizbonie – 2 osoby po 9 miesięcy, dotyczy studentów studiów II stopnia (magisterskich) oraz doktorantów. Rekomendowany poziom CERTYFIKOWANEJ KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ (język portugalski lub język angielski) – B1. Uniwersytet w Lizbonie oferuje pewną liczbę kursów w języku angielskim, nie gwarantuje jednak możliwości uzyskania 30ECTS za kursy w tym języku. Umowa wspólna z Instytutem Archeologii (dotyczy studiów magisterskich).

 
RUMUNIA

 • Uniwersytet Bukareszteński – 1 osoba na 10 miesięcy, dotyczy studentów studiów I i II stopnia (licencjackich i magisterskich) oraz doktorantów. Rekomendowany poziom CERTYFIKOWANEJ KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ (język angielski, francuski lub rumuński) – B1.

 
SŁOWENIA

 • Uniwersytet w Lublanie – 1 osoba na 6 miesięcy, dotyczy studentów studiów I i II stopnia (licencjackich i magisterskich) oraz doktorantów. Rekomendowany poziom CERTYFIKOWANEJ KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ (język angielski) – B2.

 
SZWECJA

 • Uniwersytet w Lundzie – 2 osoby po 10 miesięcy, dotyczy studentów studiów I i II stopnia (licencjackich i magisterskich). Rekomendowany poziom CERTYFIKOWANEJ KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ: język angielski – B2; język szwedzki – C1. Uniwersytet w Lundzie deklaruje gotowość przyjmowania większej liczby studentów niż przewidziana w umowie.

 
TURCJA

 • Bilkent Üniversitesi (Ankara) – 1 osoba na 6 miesięcy, dotyczy studentów studiów I i II stopnia (licencjackich i magisterskich) oraz doktorantów. Rekomendowany poziom CERTYFIKOWANEJ KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ (język angielski) – B2.

 
WĘGRY

 • Uniwersytet Budapeszteński im. Loránda Eötvösa – 1 osoba na 6 miesięcy, dotyczy studentów studiów I i II stopnia (licencjackich i magisterskich) oraz doktorantów. Rekomendowany poziom CERTYFIKOWANEJ KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ (język angielski) – B2.
 • Central European University w Budapeszcie (Department of Medieval Studies), 2 osoby po 5 miesięcy, dotyczy studentów studiów II stopnia (magisterskich) oraz doktorantów - pragnących prowadzić studia nad historią średniowieczną. Rekomendowany poziom CERTYFIKOWANEJ KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ (język angielski) – C1/C2.

 
WŁOCHY

 • Uniwersytet Ca’Foscari w Wenecji – 3 osoby po 4 miesiące, dotyczy studentów studiów I i II stopnia (licencjackich i magisterskich) oraz doktorantów. Rekomendowany poziom CERTYFIKOWANEJ KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ (język włoski oraz język angielski) – B2.
 • Università degli Studi di Bolonia – 2 osoby po 5 miesięcy (historia, studia I i II stopnia – licencjackie lub magisterskie) + 5 osób po 5 miesięcy (dotyczy Europejskiego Toku Studiów - Historia średniowieczna i Archeologia średniowieczna - Histarmed - studia magisterskie II stopnia, możliwa jest rekrutacja pozostałych kandydatów, jednak pierwszeństwo mają studenci Europejskiego Toku Studiów Magisterskich HISTARMED). Umowa wspólna z Instytutem Archeologii. Rekomendowany poziom CERTYFIKOWANEJ KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ: język włoski – A2; język angielski – B1.
 • Università degli Studi di Padova – 2 osoby po 6 miesięcy, dotyczy studentów studiów I i II stopnia (licencjackich i magisterskich). Rekomendowany poziom CERTYFIKOWANEJ KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ: język włoski – A2; język angielski – B1.

 
WIELKA BRYTANIA

 • University of Edinburgh, School of History, Classics, and Archeaology – 2 osoby po 10 miesięcy – umowa wspólna z Instytutem Archeologii i Instytutem Filologii Klasycznej, dotyczy studentów studiów I stopnia (licencjackich) oraz doktorantów. Rekomendowany poziom CERTYFIKOWANEJ KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ (język angielski – B2). Pierwszeństwo wśród studentów i doktorantów z Historii mają kandydaci specjalizujący się w historii starożytnej, średniowiecznej i wczesnej nowożytności.
 • University College London – School of Slavonic Studies  – 1 osoba na 6 miesięcy – w semestrze letnim, dotyczy studentów studiów I stopnia (licencjackich) oraz doktorantów. Rekomendowany poziom CERTYFIKOWANEJ KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ (język angielski – B2). Umowa z UCL dotyczy WYŁĄCZNIE School of Slavonic Studies. Zakwalifikowani i zaakceptowani przez UCL studenci NIE MOGĄ uczestniczyć w innych zajęciach niż te, które School of Slavonic Studies organizuje dla studentów programu Erasmus. .

 
KOMPETENCJE JĘZYKOWE

 • Uniwersytety przyjmujące maja prawo żądać od kandydata potwierdzenia kompetencji językowych zgodnego z Europejskim Standardem Kompetencji Językowych na przewidzianym w umowie poziomie, a w przypadku niewypełnienia tego warunku przez kandydata – odmówić przyjęcia studenta
 • Niedostateczny poziom kompetencji językowych stwierdzony u zakwalifikowanego studenta na uniwersytecie partnerskim jest podstawą do odmowy wpisania przyjezdnego studenta na listę studentów uniwersytetu partnerskiego i odesłania go na uniwersytet macierzysty
 • Przed wyjazdem student jest zobowiązany do wypełnienia testu poziomującego znajomość języka, w którym będzie studiować (dot. języka angielskiego, czeskiego, francuskiego, greckiego, hiszpańskiego, niderlandzkiego, niemieckiego, włoskiego, duńskiego, szwedzkiego i portugalskiego) w systemie Komisji Europejskiej „Online Linguistic Support -   OLS”. Z testu zwolnione są osoby, dla których dany język jest językiem ojczystym oraz studenci niepełnosprawni, jeśli ich niepełnosprawność wyklucza możliwość wypełnienia testu. Pozostałym studentom zostanie przesłany na adres e-mail wpisany do systemu USOS link do systemu OLS. Wynik testu językowego nie ma wpływu na przyznanie stypendium Erasmus.
 • Aby ubiegać się o możliwość podjęcia studiów w języku angielskim na uniwersytecie nieangielskojęzycznym (np. Kopenhaga, Lublana, Berlin, Utrecht, Wilno), należy uprzednio wejść na stronę uczelni partnerskiej i sprawdzić jej ofertę dydaktyczną, tak żeby później móc wykazać w projekcie prezentowanym komisji konkursowej możliwość wykonania programu studiów zagranicznych na wybranej uczelni po angielsku przy uzyskaniu odpowiedniej ilości punktów ECTS.
 • kandydaci NIE MAJĄ OBOWIĄZKU posiadania certyfikatów językowych Szkoły Języków Obcych UW. Certyfikaty wydawane są na wniosek studenta, składany do SzJO dobrowolnie i odpłatnie. Aby udowodnić, że uzyskali odpowiednią ocenę poziomu biegłości językowej, po złożeniu przez nich egzaminu certyfikacyjnego, wystarczy  przedstawić wydruk protokołu egzaminacyjnego z USOS

 
“KAPITAŁ MOBILNOŚCI”
 
ERASMUS+ UMOŻLIWIA WIELOKROTNĄ MOBILNOŚĆ ZE STYPENDIUM
NA KAŻDYM STOPNIU STUDIÓW:

 • do 12 miesięcy na każdym stopniu studiów (I, II, III – licencjackie, magisterskie i doktoranckie) – łącznie na zagraniczne studia częściowe Erasmus+ SMS lub praktyki Erasmus+ (Erasmus+ Training – SMP) = w sumie do 36 miesięcy stypendium na wszystkich stopniach studiów
 • studenci, którzy już korzystali ze stypendium na zagraniczne studia częściowe (SMS) lub praktyki Erasmusa (SMP) w ramach programu LLP Erasmus, mogą ubiegać się także o stypendia w programie Erasmus+, z zastrzeżeniem, że:
 • łączna liczba miesięcy stypendium na zagraniczne studia częściowych (SMS) lub praktyki Erasmusa (SMP) zrealizowanych w programie LLP Erasmus jest odliczana od liczby 12 miesięcy przysługujących w programie Erasmus+ na danym stopniu studiów
 • przykładowe zasady wyliczania „kapitału mobilności” w programie Erasmus+ dla studentów, którzy uczestniczyli  w wymianie w programie LLP Erasmus: 
 1. jeżeli na studiach I stopnia mobilność LLP Erasmus łącznie 5 miesięcy - kapitał mobilności w Erasmus+
  na studiach I stopnia = 7 miesięcy / jeżeli na studiach I stopnia mobilność LLP Erasmus łącznie 8 miesięcy - kapitał mobilności w Erasmus+ na studiach I stopnia = 4 miesiące ORAZ kapitał mobilności Erasmus+ studiach II stopnia = 12 miesięcy ORAZ kapitał mobilności Erasmus+ studiach III stopnia = 12 miesięcy
 2. jeżeli na studiach II stopnia mobilność LLP Erasmus łącznie 5 miesięcy - kapitał mobilności w Erasmus+
  na studiach II stopnia = 7 miesięcy; jeżeli na studiach II stopnia mobilność LLP Erasmus łącznie 6 miesięcy - kapitał mobilności w Erasmus+ na studiach II stopnia = 6 miesięcy ORAZ kapitał mobilności Erasmus+ studiach III stopnia = 12 miesięcy
 3. jeżeli na studiach III stopnia mobilność LLP Erasmus łącznie 6 miesięcy - kapitał mobilności w Erasmus+
  na studiach III stopnia = 6 miesięcy; jeżeli na studiach III stopnia mobilność LLP Erasmus łącznie 4 miesiące - kapitał mobilności w Erasmus+ na studiach III stopnia = 8 miesięcy 

Wszelkie wątpliwości można wyjaśnić z Koordynatorem na jego dyżurach lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 
PO ZAKOŃCZENIU ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH
A) Po zakończeniu rekrutacji każdemu studentowi, którego wniosek został pozytywnie rozpatrzony, zostaje przyznany wyjazd w USOSwebie przez koordynatora ds. mobilnosci.
B) Każdy student, któremu przyznano wyjazd, jest zobowiązany do uzupełnienia wszystkich brakujących danych w systemie USOSweb w zakładce „wymiana studencka / wyjazdy / uzupełnij” :
- student musi odpowiedzieć na pytanie, czy uczestniczył już w programach LLP-Erasmus, Erasmus+, oraz Erasmus Mundus.
- musi też oświadczyć, na jakim poziomie zna język, w którym będzie studiował. W tym celu musi wskazać „język wiodący wyjazdu”. W rubryce „Poziom języka” student wskazuje poziom języka, który zna na etapie kwalifikacji.
C) Następnie student wyraża zgodę na zaproponowany wyjazd i jego warunki, wybierając przycisk „zapisz”.
D) Koordynator zatwierdza formularz.
E) Po zatwierdzeniu przez koordynatora każdy student musi NIEZWŁOCZNIE wydrukować formularz („Indywidualne zgłoszenie kandydata na wyjazd”), podpisać, a następnie zostawić koordynatorowi (na dyżurze lub w szatni IH) do 1.03.2017.
 
 
PO ZAKWALIFIKOWANIU NA WYJAZD

Każdy ze studentów zakwalifikowanych na stypendia Erasmus jest zobowiązany PRZED WYJAZDEM złożyć w dziekanacie (Uwaga: Studenci studiów wieczorowych – w sekretariacie dydaktycznym, pok. nr 5) do Prodziekana Wydziału Historycznego ds. studenckich (studenci wieczorowi – do Zastępcy Dyrektora IH UW ds. studenckich) PODANIE zawierające:

 1. informację o zakwalifikowaniu na zagraniczne studia częściowe z podaniem informacji o Uniwersytecie partnerskim i o okresie studiów zagranicznych (mile widziane potwierdzenie z Uniwersytetu partnerskiego – Letter of Acceptance)
 2. prośbę o uznanie zatwierdzonego przez Koordynatora Mobilności indywidualnego programu studiów zagranicznych za tożsamy z programem studiów na UW – należy załączyć kopię zatwierdzonego przez Koordynatora Learning Agreement oraz kopię Załącznika do Porozumienia o Indywidualnym Programie Studiów, w którym Koordynator wymienia przedmioty, które student zakwalifikowany na zagraniczne studia częściowe ma obowiązek uzupełnić poza zrealizowanym indywidualnym programem zagranicznych studiów częściowych oraz termin uzyskania ich zaliczenia
 3. podanie musi być uprzednio podpisane przez Koordynatora Mobilności ds. studenckich.
 4. w przypadku konieczności zmiany Learning Agreement po rozpoczęciu zagranicznych studiów częściowych na uniwersytecie partnerskim, należy złożyć w tej sprawie podanie do Koordynatora Mobilności nie później niż w ciągu 30 dni po rozpoczęciu semestru, załączając do niego nowy Learning Agreement, zaakceptowany uprzednio przez koordynatora z uniwersytetu partnerskiego.

ROZLICZANIE STUDIÓW CZĘŚCIOWYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+
Zasadą programu Erasmus jest rozliczanie zagranicznych studiów częściowych w ramach programu studiów na uczelni macierzystej, czyli bez konieczności przerywania nauki. Niedozwolone jest zatem ubieganie się o urlop dziekański na odbycie zagranicznych studiów częściowych Erasmus+.
Osobą uprawnioną do orzekania o zgodności indywidualnego programu zagranicznych częściowych z programem studiów macierzystych oraz wnioskowania o zaliczenie okresu zagranicznych studiów częściowych jest Koordynator Mobilności ds. studenckich – nie zaś opiekun roku.
Opiekun roku jest zobowiązany do wnioskowania o zaliczenie roku na podstawie decyzji podjętej przez Koordynatora Mobilności ds. studenckich. W celu uzyskania od opiekuna roku zaliczenia okresu zagranicznych studiów częściowych student jest zobowiązany przedłożyć mu kopię zaakceptowanego przez Koordynatora Mobilności ds. studenckich Learning Agreement oraz Załącznika do Porozumienia o Indywidualnym Programie Studiów.
Szczegółowe zasady i procedura “krok po kroku” rozliczania studiów częściowych w ramach programu Erasmus znajdują się na stronie BWZ: www.bwz.uw.edu.pl. Polska strona programu Erasmus: www.erasmusplus.org.pl
Koordynatorem ds. Mobilności w IH UW odpowiedzialnym za sprawy studenckie jest:
dr Elżbieta Szabat (e-mail: e.szabat@uw.edu.pl).

dr Dobrochna Kałwa, Koordynator ds. kontaktów zagranicznych IH UW  (umowy, mobilność pracowników)

 dr hab. Jerzy Pysiak, Koordynator Mobilności na Wydziale Historycznym UW