Jesteś tutaj

Projekty

​Król i Korona Cierniowa. Kult relikwii we Francji Kapetyngów.

Tłumaczenie na język angielski i publikacja ksiażki dr. hab. Jerzego Pysiaka ​Król i Korona Cierniowa. Kult relikwii we Francji Kapetyngów w Wydawnictwie Brill. Ksiażka ukaże sięw serii Later Medieval Europe, pod tytułem The King and the Crown of Thorns. The Cult of Relics in Capetian France. Publikacja dostępna będzie rownież w modelu Open Access.

Księgi ławnicze Starej Warszawy, sygn. 527, 528, 529, 530 - przygotowanie edycji krytycznej

Celem projektuKsięgi ławnicze Starej Warszawy, sygn. 527, 528, 529, 530 - przygotowanie edycji krytycznej”, realizowanego w ramach pięcioletniego grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (nr 11 H 13 0176 82, 7 lipca 2014- 6 lipca 2019), jest przygotowanie publikacji źródeł powstałych w kancelarii miejskiej Starej Warszawy w okresie późnego średniowiecza i na początku epoki nowożytnej.

Kształtowanie etyki seksualnej w Polsce od XI do XIII w. pod wpływem recepcji zachodnioeuropejskich wzorców chrystianizacyjnych

Projekt badawczy realizuję w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki – PRELUDIUM 15. Głównym celem projektu jest zbadanie różnorakich aspektów seksualności w średniowiecznej Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem okresu XI – XIII w.) Podejmując badania nad takimi zagadnieniami należy nieustannie mieć na uwadze fakt, że większość zmian, które nastąpiły w owym czasie w zakresie postrzegania poszczególnych zachowań seksualnych, zachodziła w związku z procesem chrystianizacji – przy czym należy dodać, że chrystianizację rozumiemy tutaj jako długotrwały proces przemian religijnych na ogromną ska

Kulturowy palimpsest. Dzieje greckiego mitu Likurga, króla Edonów, od Homera do Eustacjusza

Kim był Likurg? Tego pytania najczęściej nie zadają sobie czytelnicy Wergiliusza i Owidiusza. Ot, kolejne z serii imion zapomnianych bohaterów, o których nie trzeba wiedzieć więcej, niż zawiera krótki przypis. „Król Edonów (czyli kogo? Trackiego plemienia), który został ukarany przez bogów za to, że chciał przegnać Dionizosa”. Fakt, że najbardziej „klasyczni” spośród rzymskich poetów kilkakrotnie wzmiankują Likurga, nigdy nie wdając się w obszerne wyjaśnienia, powinien nam uzmysłowić, że starożytni odbiorcy dzieł doskonale wiedzieli, o kogo chodzi.

Migracje rycerskie do Czech w epoce Przemyślidów i pierwszych Luksemburgów (ok. 1150 - 1350)

Projekt badawczy poświęcony jest jednemu z najistotniejszych zjawisk społecznych pełnego średniowiecza w Europie Środkowej – migracji i relacjom interetnicznym w dobie transformacji społeczno-ustrojowej pełnego średniowiecza. Celem jest rozpoznanie skali, znaczenia społecznego, kulturowego i politycznego napływu obcego rycerstwa na ziemie czeskie w okresie od połowy XII w. aż po połowę XIV. Badany okres obejmuje półtora stulecia rządów ostatnich Przemyślidów i panowanie pierwszego z władców nowej dynastii Luksemburgów.

Prezbiterzy na późnoantycznym Zachodzie

Grant Narodowego Centrum Nauki realizowany w Instytucie Historycznym UW
Czas trwania: 5 lat (2013-2018)
Budżet: 1 160 000 PLN
Zespół: Robert Wiśniewski (kierownik) + 1 post-doc + 2 doktorantów

Progi, Przejścia, Pogranicza: Liminalność w Metamorfozach Apulejusza

Celem projektu jest przedstawienie nowatorskiej interpretacji jednego z najciekawszych tekstów literatury antycznej, jakim są Metamorfozy czyli złoty osioł Apulejusza z Madaury z II w. po Chr. przy zastosowaniu antropologicznej koncepcji liminalności. Przeprowadzona na potrzeby projektu analiza wskazuje, że liminalność w różnych aspektach jest zasadą kompozycyjną całej powieści, zarówno w warstwie narracyjnej, jaki i poza nią, co jak dotąd, mimo istnienia ogromnej literatury przedmiotu, nie zostało w wystarczającym stopniu dostrzeżone i opisane.

Przekład na j. angielski monografii Anety Pieniądz, Więzi braterskie we wczesnym średniowieczu. Wyobrażenia i praktyka społeczna, Kraków 2014

Przekład na j. angielski monografii Anety Pieniądz, Więzi braterskie we wczesnym średniowieczu. Wyobrażenia i praktyka społeczna, Homini-Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2014.

Grant NPRH Uniwersalia 0275/NPRH6/H21/85/2017 nr rej. 21H 17 0275 85.

Strony