Jesteś tutaj

Projekty

Kształtowanie etyki seksualnej w Polsce od XI do XIII w. pod wpływem recepcji zachodnioeuropejskich wzorców chrystianizacyjnych

Projekt badawczy realizuję w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki – PRELUDIUM 15. Głównym celem projektu jest zbadanie różnorakich aspektów seksualności w średniowiecznej Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem okresu XI – XIII w.) Podejmując badania nad takimi zagadnieniami należy nieustannie mieć na uwadze fakt, że większość zmian, które nastąpiły w owym czasie w zakresie postrzegania poszczególnych zachowań seksualnych, zachodziła w związku z procesem chrystianizacji – przy czym należy dodać, że chrystianizację rozumiemy tutaj jako długotrwały proces przemian religijnych na ogromną ska

Ofiara krwawa i pokrewne rytuały w kulcie Dionizosa: mit, historia i obszar pomiędzy nimi

Badania nad kultem Dionizosa wzbudzają ogromne emocje już od półtora wieku, a dokładniej od momentu, gdy Nietzsche przedstawił swoją, pełną pasji, rozprawę na temat tego wcześniej marginalnie traktowanego bóstwa. Od tamtej pory osobliwe rytuały ku jego czci, wzmiankowane przez starożytnych poetów i odzwierciedlone w sztuce, fascynują badaczy, wpływają na pojmowanie całości kultury starożytnej i inspirują artystów.

Oryginalność i wtórność polskiej kultury (X-XIIIw.)

Prezentowany projekt dotyczy powstawania i rozwoju kultury politycznej i religijnej w średniowiecznej Polsce. Pod pojęciami tymi kryje się szereg zagadnień, które prowadzą do ukształtowania się tożsamości danego obszaru i struktur politycznych, które kształtują się w jego obrębie. W omawianym okresie rzeczywistości te pozostają w ścisłym związku i przenikają się wzajemnie, ponieważ kulturę polityczną buduje się przede wszystkim w oparciu o kulturę religijną; rozwój obu związany jest ze sobą ściśle i kształtuje się poprzez wzajemne oddziaływanie. 

Progi, Przejścia, Pogranicza: Liminalność w Metamorfozach Apulejusza

Celem projektu jest przedstawienie nowatorskiej interpretacji jednego z najciekawszych tekstów literatury antycznej, jakim są Metamorfozy czyli złoty osioł Apulejusza z Madaury z II w. po Chr. przy zastosowaniu antropologicznej koncepcji liminalności. Przeprowadzona na potrzeby projektu analiza wskazuje, że liminalność w różnych aspektach jest zasadą kompozycyjną całej powieści, zarówno w warstwie narracyjnej, jaki i poza nią, co jak dotąd, mimo istnienia ogromnej literatury przedmiotu, nie zostało w wystarczającym stopniu dostrzeżone i opisane.

Przekład na j. angielski monografii Anety Pieniądz, Więzi braterskie we wczesnym średniowieczu. Wyobrażenia i praktyka społeczna, Kraków 2014

Przekład na j. angielski monografii Anety Pieniądz, Więzi braterskie we wczesnym średniowieczu. Wyobrażenia i praktyka społeczna, Homini-Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2014.

Grant NPRH Uniwersalia 0275/NPRH6/H21/85/2017 nr rej. 21H 17 0275 85.

Przekład na język angielski monografii prof. Ryszarda Kuleszy „Sparta w V-IV w. p.n.e."

Przekład na język angielski monografii prof. Ryszarda Kuleszy „Sparta w V-IV w. p.n.e.", Warszawa 2003.

W ramach grantu NPRH.

Recepcja Zgody sandomierskiej (1570) w Europie w XVI-XVIII w. Rola irenizmu w kształtowaniu kultur konfesyjnych

Zgoda Sandomierska (Consensus sendomiriensis), projektująca porozumienie protestanckich Kościołów w Rzeczypospolitej, była dokumentem unikatowym w skali europejskiej – a nawet światowej – sygnowanym w momencie, gdy drogi konfesji ewangelickich rozeszły się bezpowrotnie. Dlatego również poza Polską dokument zyskał szybko wyjątkowe znaczenie dla kultur protestanckich wszystkich wyznań. W latach 1586/7 i 1605 Zgoda została wydana drukiem w Rzeszy. W XVII w.

The Cult of Saints: a systematic, christendom-wide study of its origin, spread and development

Celem projektu jest wyjaśnienie jak powstał, rozprzestrzenił się ewoluował kult świętych – jedno z najważniejszych zjawisk religijnych w świecie późnego antyku i średniowiecza. Za tym ogólnym pytaniem kryje się długa seria kwestii szczegółowych, z których, tytułem przykładu, można wskazać następujące: Jakie były przyczyny sukcesów i porażek poszczególnych kultów? Dlaczego mało znani męczennicy zdobyli popularność tam, gdzie nie udało się to wielkim apostołom? Co pomagało kultom pokonywać bariery językowe? Jakimi drogami rozprzestrzeniała się wiara w moc szczątków świętych?

The Jewish Family in Warsaw in the First Half of the Nineteenth Century in Light of Wills / Rodzina żydowska w Warszawie w I poł. XIX wieku w świetle testamentów

Celem naukowym projektu Rodzina żydowska w Warszawie w I poł. XIX wieku w świetle testamentówjest zbadanie kierunków i znaczenia więzi w rodzinie żydowskiej w Warszawie, w I poł. XIX wieku. Zostanie zbadane jaki typ zależności przeważał: rodzinne, sąsiedzkie, wspólnotowe czy międzykulturowe. Więzi społeczne i ekonomiczne w rodzinie żydowskiej to temat pomijany w dotychczasowej literaturze przedmiotu.

Transformacja społeczeństwa Królestwa Polskiego w raportach dyplomatów niemieckich i austro-węgierskich 1890-1914

Wieloetniczne społeczeństwo Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX wieku przechodziło proces gwałtownych przemian związanych z industrializacją, urbanizacją, kształtowaniem się masowych ruchów politycznych, emancypacją niższych warstw społecznych, zaostrzaniem się sporów narodowościowych oraz walką o reformy polityczne w Rosji i przywrócenie autonomii dla Polaków. Jak dotąd do analizy tych zjawisk niewielu historyków sięgnęło do obfitych raportów zagranicznych konsuli pracujących w Warszawie.

Strony