Jesteś tutaj

Zakończone projekty

18/06/2015 - 16:47

Miasto Rzym za pierwszych królów: próba rekonstrukcji. Tradycja literacka i materiał archeologiczny

Tytuł grantu: Miasto Rzym za pierwszych królów: próba rekonstrukcji. Tradycja literacka i materiał archeologiczny. 

Grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (grant 2013/09/B/HS3/00615).

17/06/2015 - 01:04

Między konfliktem a koegzystencją. Natal i Zululand w latach 1836-1848

Celem niniejszego projektu badawczego, są studia nad relacjami pomiędzy różnymi grupami etnicznymi i rasowymi zamieszkującymi Zululand i Natal w latach 30-tych i 40-tych XIX wieku. A więc stosunki pomiędzy szeregiem społeczności afrykańskich, z królestwem Zulusów na czele, społecznościami burskimi, które w wyniku migracji (Wielki Trek) osiedliły się w południowoafrykańskim interiorze, w tym w Natalu a wreszcie Brytyjczykami, a przede wszystkim brytyjską administracja kolonialną. Chronologiczny rdzeń projektu wyznaczają lata 1836-1848.

22/10/2013 - 12:27

Pogromy. Przemoc kolektywna wobec Żydów na ziemiach polskich w XIX – XX wieku i jej wpływ relacje polsko-żydowskie. Historia, pamięć, tożsamość (2013–2015)

Celem projektu jest zbadanie i przedstawienie, w formie trzytomowego wydawnictwa, przejawów kolektywnej przemocy wymierzonej w Żydów zamieszkujących ziemie w XIX i XX wieku, i jej wpływu na kształtowanie się nowoczesnej wspólnoty narodowej (zarówno polskiej jak i żydowskiej) oraz na wzajemne relacje tych dwóch grup etnicznych. Zagadnienie pogromów nie ma bowiem tylko charakteru historycznego jest przecież ciągle obecne w sferze wyobrażeń o Polsce i Polakach, i staje się przedmiotem rozliczeń przy okazji kolejnych debat nad przeszłością.

18/09/2013 - 01:36

Antyczna Sparta. Spartańska rzeczywistość i mit spartański w polskiej i europejskiej nauce oraz memoire collective

Celem projektu jest analiza wybranych zagadnień z dziejów antycznej Sparty oraz legendy spartańskiej . Wyniki będą prezentowane w czasie cyklicznych spotkań naukowych. Przewidziano publikację dwóch tomów, w których znajdą się teksty przygotowane w ramach realizacji grantu.

18/09/2013 - 01:26

Inter-cultural Transmission of Intellectual Traditions in the Middle Ages and the Early Modern Period. A comparative perspective

Celem projektu jest przeprowadzenie porównawczych studiów nad zjawiskiem przekazu międzykulturowego w różnych kontekstach geograficznych i epokach historycznych. Naszymi badaniami chcemy objąć możliwie wiele kultur rozwijających się w średniowieczu i wczesnej nowożytności, tak aby przezwyciężyć widoczną w tej chwili koncentrację badań nad przednowoczesną „międzykulturowością” na Europie Zachodniej. Zajmujemy się zatem Bliskim Wschodem, Zakaukaziem, światem bizantyjskim, średniowieczną tradycją łacińską, ale także kulturą staropolską.

18/09/2013 - 01:21

Cele i mechanizmy działania ateńskiego ostracyzmu

Istotą projektu jest ustalenie pierwotnych celów ateńskiego ostracyzmu, mechanizmu ustrojowego ateńskiej demokracji pozwalającego na coroczne usunięcie z Aten jednego z politycznych liderów wspólnoty. Zbadam dzieje oraz sposób funkcjonowania ostracyzmu, a także rolę, jaka przypadła ostracyzmowi w systemie demokratycznym. Stawiam hipotezę, że pierwotnym celem ostracyzmu było stworzenie ustrojowego „straszaka” ograniczającego rywalizację skłóconych ateńskich elit i w ten sposób stabilizującego ateńskie życie polityczne.

18/09/2013 - 01:00

Początki kultu relikwii

Celem projektu jest wyjaśnienie, jak powstał kult relikwii, jedno z najbardziej fascynujących zjawisk religijnych świata późnoantycznego. Jak, dlaczego, kiedy i gdzie doszło do tego, że w społeczeństwie, które mocno unikało wszelkiego kontaktu ze szczątkami ludzkimi, kości pewnych szczególnych zmarłych zaczęto wyciągać z grobów, dzielić na kawałki, składać pod ołtarzami, dotykać, całować i traktować jako źródła mocy cudotwórczej.

18/09/2013 - 00:54

Język federalizmu w greckich państwach związkowych w starożytności / The language of federalism in the ancient Greek federal states

Dobór słownictwa stosowanego przez Greków i Rzymian dla opisania własnej rzeczywistości społecznej i politycznej był determinowany przez to, że najbardziej rozpowszechnioną formą życia zbiorowego była polis, miasto będące wspólnotą obywateli. Nie można jednak zapomnieć, że w Grecji istniały inne formy organizacji publicznej. Najważniejszą z nich były tzw. państwa plemienne albo związkowe, które były dominującym typem państwa na rozległych obszarach Grecji (zwłaszcza w zachodniej części Grecji kontynentalnej).

18/09/2013 - 00:27

Książę Adam Jerzy Czartoryski – pamiętniki 1810-1830

Grant NCN na lata 2011- 2014.

Celem grantu jest zebranie i przygotowanie do naukowej edycji rękopiśmiennych materiałów autobiograficznych księcia Adama Jerzego Czartoryskiego za lata 1810-1830. Edycja pamiętników opatrzona będzie przypisami edytorskimi i merytorycznymi, uzupełniona wstępem i indeksami osobowym i geograficznym.

18/09/2013 - 00:11

Początki Polski w pamięci historycznej późnego średniowiecza na ziemiach polskich

Celem projektu jest zbadanie, jak funkcjonowała pamięć historyczna w społeczeństwie polskim w średniowieczu. Pamięć historyczną definiuję jako zbiór wyobrażeń o przeszłości oraz towarzyszący im system wartości. Interesują mnie późnośredniowieczne (XIV początek XVI w.) wyobrażenia na temat początków Polski (początków państwa polskiego, początków wspólnoty Polaków, początków chrześcijaństwa i początków królestwa w Polsce), a także – jak informacje na ten temat funkcjonowały w społeczeństwie i jak (oraz – kiedy) były  przekazywane.

Strony