Jesteś tutaj

Zakończone projekty

22/10/2013 - 12:27

Pogromy. Przemoc kolektywna wobec Żydów na ziemiach polskich w XIX – XX wieku i jej wpływ relacje polsko-żydowskie. Historia, pamięć, tożsamość (2013–2015)

Celem projektu jest zbadanie i przedstawienie, w formie trzytomowego wydawnictwa, przejawów kolektywnej przemocy wymierzonej w Żydów zamieszkujących ziemie w XIX i XX wieku, i jej wpływu na kształtowanie się nowoczesnej wspólnoty narodowej (zarówno polskiej jak i żydowskiej) oraz na wzajemne relacje tych dwóch grup etnicznych. Zagadnienie pogromów nie ma bowiem tylko charakteru historycznego jest przecież ciągle obecne w sferze wyobrażeń o Polsce i Polakach, i staje się przedmiotem rozliczeń przy okazji kolejnych debat nad przeszłością.

18/09/2013 - 01:36

Antyczna Sparta. Spartańska rzeczywistość i mit spartański w polskiej i europejskiej nauce oraz memoire collective

Celem projektu jest analiza wybranych zagadnień z dziejów antycznej Sparty oraz legendy spartańskiej . Wyniki będą prezentowane w czasie cyklicznych spotkań naukowych. Przewidziano publikację dwóch tomów, w których znajdą się teksty przygotowane w ramach realizacji grantu.

18/09/2013 - 01:21

Cele i mechanizmy działania ateńskiego ostracyzmu

Istotą projektu jest ustalenie pierwotnych celów ateńskiego ostracyzmu, mechanizmu ustrojowego ateńskiej demokracji pozwalającego na coroczne usunięcie z Aten jednego z politycznych liderów wspólnoty. Zbadam dzieje oraz sposób funkcjonowania ostracyzmu, a także rolę, jaka przypadła ostracyzmowi w systemie demokratycznym. Stawiam hipotezę, że pierwotnym celem ostracyzmu było stworzenie ustrojowego „straszaka” ograniczającego rywalizację skłóconych ateńskich elit i w ten sposób stabilizującego ateńskie życie polityczne.

18/09/2013 - 01:00

Początki kultu relikwii

Celem projektu jest wyjaśnienie, jak powstał kult relikwii, jedno z najbardziej fascynujących zjawisk religijnych świata późnoantycznego. Jak, dlaczego, kiedy i gdzie doszło do tego, że w społeczeństwie, które mocno unikało wszelkiego kontaktu ze szczątkami ludzkimi, kości pewnych szczególnych zmarłych zaczęto wyciągać z grobów, dzielić na kawałki, składać pod ołtarzami, dotykać, całować i traktować jako źródła mocy cudotwórczej.

18/09/2013 - 00:27

Książę Adam Jerzy Czartoryski – pamiętniki 1810-1830

Grant NCN na lata 2011- 2014.

Celem grantu jest zebranie i przygotowanie do naukowej edycji rękopiśmiennych materiałów autobiograficznych księcia Adama Jerzego Czartoryskiego za lata 1810-1830. Edycja pamiętników opatrzona będzie przypisami edytorskimi i merytorycznymi, uzupełniona wstępem i indeksami osobowym i geograficznym.

07/07/2013 - 18:06

Korespondencja wojskowa hetmana Janusza Radziwiłła w latach 1646-1655

Program Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki; moduł 1.1;  nr 11H 12 0174 81. Projekt na lata 2013-2017