Jesteś tutaj

Projekty

Al-wara. Zjawisko skrupulatności religijnej w islamie w III/IX w.

Realizowany grant ma dwa główne cele. Pierwszym jest edycja "Kitab al-wara' " (Księgi skrupulatności religijnej), skompilowanego przez 'Abd al-Malika ibn Habiba (zm. 238/853) traktatu będącego jednym z najstarszych źródeł pochodzących z Hiszpanii muzułmańskiej (al-Andalus). Drugim celem jest przeprowadzenie badań nad zjawiskiem skrupulatności religijnej w islamie w III/IX w. uwzględniających edytowane źródło i mających w założeniu doprowadzić do powstania monografii poświęconej temu ważnemu i zaniedbanemu w istniejącej literaturze fenomenowi.

Andrzej Frycz Modrzewski. Późny humanizm a reformacja w Rzeczypospolitej XVI w.

Projekt NCN Opus nr 2013/09/B/HS3/00604 (III 2014 - III 2017)

Egea i Lewant na przełomie epoki brązu i żelaza

Przedmiotem projektu jest istota relacji między kulturami basenu Morza Egejskiego a Bliskim Wschodem (ok. 1300-900 p.n.e.). Ramy czasowe wyznaczone zostały w taki sposób, by objęły jedynie okres najdonioślejszych przemian. W tej rewolucyjnej epoce upadła cywilizacja mykeńska, państwo Hetytów, państwa kananejskie. W wyniku przemian w świecie egejskim narodziła się instytucja polis, a na Bliskim Wschodzie powstał nowy typ organizmów państwowych – plemienne/narodowe państwa terytorialne i fenickie państwa-miasta.

Grecka kultura arystokratyczna (VIII-V w. p.n.e.) – style życia i systemy wartości

Ideał sportowej rywalizacji, mitologia skoncentrowana na sukcesach i upadkach półboskich herosów, poezja liryczna wyrażająca najgłębsze emocje jednostki – to tylko kilka przykładów wielkich zjawisk kultury europejskiej, które wywodzą się z greckiej kultury czasów archaicznych, z czasów między Homerem a epoką Peryklesa. Gdyby szukać dla tych zjawisk wspólnego mianownika, wskazać by trzeba na połączenie wybujałego indywidualizmu z duchem rywalizacji, na ambicję wyróżnienia się na tle całej wspólnoty w rywalizacji pomiędzy najwybitniejszymi jej przedstawicielami.

Inskrypcje honoryfikacyjne ku czci kobiet w miastach greckich jako świadectwo zmiany mentalności obywatelskiej w epoce hellenistycznej i rzymskiej (do początku III w. n.e.)

Badania nad tematyką kobiecą, prowadzone dla antyku szczególnie intensywnie od lat osiemdziesiątych XX wieku z zastosowaniem różnej metodologii, „odzyskały“ obecność kobiet w sferze publicznej miast greckich, ograniczonej do obszaru religii w okresie klasycznymi, a w okresie rzymskim widocznej także w życiu politycznym. (znamy kobiety, które obejmowały urzędy miejskie).

Inter-cultural Transmission of Intellectual Traditions in the Middle Ages and the Early Modern Period. A comparative perspective

Celem projektu jest przeprowadzenie porównawczych studiów nad zjawiskiem przekazu międzykulturowego w różnych kontekstach geograficznych i epokach historycznych. Naszymi badaniami chcemy objąć możliwie wiele kultur rozwijających się w średniowieczu i wczesnej nowożytności, tak aby przezwyciężyć widoczną w tej chwili koncentrację badań nad przednowoczesną „międzykulturowością” na Europie Zachodniej. Zajmujemy się zatem Bliskim Wschodem, Zakaukaziem, światem bizantyjskim, średniowieczną tradycją łacińską, ale także kulturą staropolską.

Język federalizmu w greckich państwach związkowych w starożytności / The language of federalism in the ancient Greek federal states

Dobór słownictwa stosowanego przez Greków i Rzymian dla opisania własnej rzeczywistości społecznej i politycznej był determinowany przez to, że najbardziej rozpowszechnioną formą życia zbiorowego była polis, miasto będące wspólnotą obywateli. Nie można jednak zapomnieć, że w Grecji istniały inne formy organizacji publicznej. Najważniejszą z nich były tzw. państwa plemienne albo związkowe, które były dominującym typem państwa na rozległych obszarach Grecji (zwłaszcza w zachodniej części Grecji kontynentalnej).

​Król i Korona Cierniowa. Kult relikwii we Francji Kapetyngów.

Król i Korona Cierniowa. Kult relikwii we Francji Kapetyngów

Strony